• Hàng tháng, hàng quý, EPI sẽ trực tiếp phỏng vấn nhân sự, đánh giá việc thực hiện BPM dựa trên thực tế vận hành của các phòng ban so với bộ BPM chuẩn đã xây dựng.
  • Dựa theo số liệu qua các lần đánh giá, EPI đo lường hiệu quả và tư vấn cải tiến BPM.